Parenterale toediening van analgetica

Parenterale toediening van analgetica is geïndiceerd bij patiënten met ernstige pijn bij wie orale, rectale of transdermale toediening van pijnstillers niet mogelijk is en andere methoden van pijnbestrijding niet in aanmerking komen. Constante toediening geeft de meest gelijkmatige bloedspiegel en daardoor is de hoeveelheid benodigde medicatie per 24 uur minder dan bij intermitterende injecties. Hierdoor vermindert ook de kans op bijwerkingen. Pijnpieken kunnen worden opgevangen door de patiënt zelf de mogelijkheid te geven om zonodig een afgepaste hoeveelheid medicatie extra toe te dienen met behulp van een zogenaamde PCA knop. Parenterale toediening van analgetica geschiedt overwegend met behulp van infusiehulpmiddelen en via verschillende toedieningsroutes. Spinale (epiduraal/intrathecaal) pijnbestrijding met behulp van infusie is geïndiceerd voor patiënten met een oncologische aandoening met langdurige pijn bij wie oraal toegediende analgetica onvoldoende pijnstilling opleveren en andere vormen van parenterale toediening niet het gewenste effect geven, of gepaard gaan met teveel bijwerkingen. Voor deze groep van patiënten die voornamelijk in de palliatieve en terminale fase van hun ziekte verkeren, is zorgverschuiving vanuit het ziekenhuis naar thuis onder voorwaarden goed mogelijk en in het algemeen gewenst.