Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden VIT

Artikel 1

Inschrijving cursus/congres
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst na inschrijving via de VIT website. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij overschrijding van de deelnamecapaciteit wordt gebruik gemaakt van een wachtlijst. Indien dit van toepassing is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De deelnemersregistratie verloopt via Stichting VIT Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard na ontvangst van een bevestiging van de Stichting VIT. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

Artikel 2

Betaling congres en/of cursus
Inschrijving verplicht tot betaling. Conform de wet Overeenkomsten op Afstand (Koop op Afstand) heeft u recht op 7 werkdagen bedenktijd . Deze gaan in na ontvangst van uw inschrijfformulier. Bij gebruik van dit recht wordt een reeds gedane betaling binnen 30 dagen gerestitueerd. Betalingen worden uitsluitend verricht middels de online aangeboden betaalmethoden van de VIT website. Incasso en machtiging vanuit het buitenland is niet mogelijk. Betalingen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Collectieve overeenkomsten vallen buiten deze regeling. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen bij niet (tijdige) betaling zijn alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.

Artikel 3

Annulering deelname
Kostenloze annulering van deelname is mogelijk tot 4 weken vóór het symposium / congres / cursus, door middel van een brief, fax of e-mail. Bij annulering tot twee weken voor het symposium / congres / cursus wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang, wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht.

Artikel 4

Annulering congres/cursus
VIT houdt zich het recht voor bij gebrek aan belangstelling het symposium / congres / cursus uiterlijk drie weken van tevoren te annuleren. VIT is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade voor rekening van de deelnemer, welke voortvloeit uit annulering van de kant van VIT. Dit geldt ook in die gevallen dat VIT niet in staat geweest is om de deelnemer tijdig te informeren over de annulering

Artikel 5

Auteursrechten op cursusmateriaal en drukwerk
De onder ISBN of ISSN uitgegeven readers, brochures, boeken en tijdschriften, alsmede alle digitaal beschikbaar gestelde presentaties, film en overig materiaal vervaardigd door de stichting VIT vallen onder het auteursrecht van de stichting VIT. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van VIT.

Artikel 6

Toepasselijkheid voorwaarden
Door het ondertekenen en toezenden van het registratieformulier, antwoordkaart, fax of e-mail, of door het digitaal akkoord gaan bij de inschrijving maakt de deelnemer kenbaar de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.